Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

3183 ed0e
Reposted fromnyaako nyaako viaobarzana obarzana
8738 6703 500
Reposted from009 009 viaobarzana obarzana
9277 38c9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
3673 b865 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
0308 a310 500
Reposted fromidiod idiod viaiblameyou iblameyou
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaBloodMoon BloodMoon

Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.

— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou

May 06 2017

8514 209a
Reposted fromretro-girl retro-girl viavintage-style vintage-style
5997 5010 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaiblameyou iblameyou
0487 49b0 500
google poeta
Reposted fromfourtheye fourtheye viaiblameyou iblameyou

April 11 2017

7852 d863 500

andantegrazioso:

Claudia Cardinale virevoltant sur les toits de Rome, en 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
2144 e75c 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon
     

The cast of Friends before Friends

Reposted fromfriends friends viaiblameyou iblameyou
6682 cf78
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
3609 01e2 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
1736 835e 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viakonwalia konwalia
2705 4db4 500
Reposted fromelegy elegy viaiblameyou iblameyou
2014 1117 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl